De Apostolische roeping

Gemeentetekst: Joh. 15:12-16 Vriendschapsverbond.
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. 13Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. 14Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. 15Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. 16Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

Missie:
Matth 28:18-20
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Visie:
Vanuit de vriendschap die we in Christus hebben vormt kerkgenootschap Friends in Christ Ministries “Het Licht” een gemeenschap die het Evangelie naar buiten wil brengen en we willen de gemeenschap ook bereiken met het Evangelie. Je wordt dan Toegerust om een Discipel te zijn van YHWH God om het Evangelie vervolgens door te geven aan anderen ter uitbreiding van de Gemeente en om mee te bouwen aan de Stabiliteit en Veiligheid in de samenleving.