De Apostolische roeping

Gemeentetekst: Joh. 15:13-15 Vriendschapsverbond.
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. 14Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. 15Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt.

Missie:
Matth 28:18-20
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Visie:
Wij zijn een gemeenschap die de samenleving wil Bereiken met het Evangelie en waar je Toegerust wordt om een Discipel te zijn van YHWH God om dit vervolgens door te geven aan anderen ten uitbreiding van de Gemeente en mede opbouw van Stabiliteit en Veiligheid in de samenleving.