Missie:
Matth 28:18-20
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Visie:
Wij zijn een gemeenschap die de samenleving wil Bereiken met het Evangelie en waar je Toegerust wordt om een Discipel te zijn van YHWH God om dit vervolgens door te geven aan anderen ten uitbreiding van de Gemeente en mede opbouw van Stabiliteit en Veiligheid in de samenleving.

Doelstelling:
Kerkgenootschap : Het Licht” (Friends in Christ Ministries) heeft als doel om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen in de ruimste zin van het woord. De gemeente is een plaats waar een ieder zich kan ontwikkelen tot geestelijke volwassenheid. Dit doen wij door middel van samenkomsten, bijbelstudies, gebedsmomenten, seminars en conferenties. De gemeente is een ontmoetingsplaats waar gelovigen elkaar versterken, bemoedigen en vertroosten. Wij verheerlijken God, maken Zijn naam groot en genieten van Zijn tegenwoordigheid. Wij bidden dat een ieder de blijde boodschap van Jezus Christus mag horen.

Actuele activiteiten en projecten 2020-2023:

 • Senioren
 • Kerstdienst
 • Dankzeggingsdienst
 • Mimosa (jonge moeders)
 • Maaltijdproject
 • Familyday
 • Eetcafé
 • Healthyday
 • Doopdienst
 • Network of Leadership Development (NLD)
 • Zendingswerk
 • Evangelisch Contact Almere (ECA)
 • Vrouwenweekend
 • Men in Christ (MIC)
 • Solid Rock int.

Samenstelling kerkbestuur van kerkgenootschap “Het Licht” (Friends in Christ Ministries)
– Voorgangers
– Diakenen
– Teamleiders en Teamwerkers