Missie:
Matth 28:18-20
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Visie:
Vanuit de vriendschap die we in Christus hebben vormt kerkgenootschap Friends in Christ Ministries “Het Licht” een gemeenschap die het Evangelie naar buiten wil brengen en we willen de gemeenschap ook bereiken met het Evangelie. Je wordt dan Toegerust om een Discipel te zijn van YHWH God om het Evangelie vervolgens door te geven aan anderen ter uitbreiding van de Gemeente en om mee te bouwen aan de Stabiliteit en Veiligheid in de samenleving.

Doelstelling:
Kerkgenootschap : Het Licht” (Friends in Christ Ministries) heeft als doel om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen in de ruimste zin van het woord. De gemeente is een plaats waar een ieder zich kan ontwikkelen tot geestelijke volwassenheid. Dit doen wij door middel van samenkomsten, bijbelstudies, gebedsmomenten, seminars en conferenties. De gemeente is een ontmoetingsplaats waar gelovigen elkaar versterken, bemoedigen en vertroosten. Wij verheerlijken God, maken Zijn naam groot en genieten van Zijn tegenwoordigheid. Wij bidden dat een ieder de blijde boodschap van Jezus Christus mag horen.

Actuele activiteiten en projecten 2020-2023:

 • Solid Rock int.
 • Kerstdienst
 • Dankzeggingsdienst
 • Mimosa (jonge moeders)
 • Maaltijdproject
 • Familyday
 • Eetcafé
 • Healthyday
 • Doopdienst
 • Network of Leadership Development (NLD)
 • Zendingswerk
 • Evangelisch Contact Almere (ECA)
 • Kostbare Parels (Vrouwengroep)
 • Men in Christ (MIC)
 • Senioren

Samenstelling kerkbestuur van kerkgenootschap “Het Licht” (Friends in Christ Ministries)
– Voorgangers
– Ministers en Diakenen
– Teamleiders en Teamwerkers